Personuppgiftshantering

Dina insamlade personuppgifter hanteras och lagras i enlighet med dataskyddslagstiftningen, på ett tryggt och säkert sätt.

Om du har några frågor angående vår hantering och lagring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vad är personuppgifter?

Den information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Till detta räknas t.ex. foton, namn, personnummer, IP-adress.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

När du köper en produkt eller tjänst hos oss kan vi behöva hantera och lagra följande personuppgifter som du själv tillhandahåller oss:

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

Det finns många olika sätt att kommunicera med oss på; sociala medier, i webbformulär, via telefon eller mail. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss:

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

Förutom vad som beskrivs ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller på begäran från myndighet.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste enligt lag. Därefter raderar vi uppgifterna på ett säkert sätt så att de längre inte kan kopplas till dig.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning lagras i vår kunddatabas i högst 12 månader. Om en personuppgift är kopplad till uppgifter som berör bokföring kommer dessa sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

Vi kommer inte sälja dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det skulle följa av lagkrav eller myndighetsbeslut.

Om dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Det betyder att vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter, t.ex. med kryptering, kodsäkring och goda datahanteringsrutiner.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa vidare i EUs lagdatabas Eur-Lex.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss snarast, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Sanna Lindahl och Thomas Marquart är personuppgiftsansvariga för hantering av dina personuppgifter i samband med Bestbo gårds aktiviteter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på info@bestbo.se.

För registerutdrag eller rättelse; kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Bestbo gård, Norrskedika gruvor 209, 75493 Östhammar

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast i april 2023 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår hemsida.